Privacy

About us

Write

Contact

Engineering

Arts & Science

Medical

Law

Polytechnic

School

Research

HomeARTS & SCIENCEKavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University invited Applications for the following post...

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University invited Applications for the following post of Non Teaching Recruitment

Applications are invited from interested and eligible candidates for the following Positions. Interested Eligible candidates fulfilling the criteria may submit their applications in the prescribed format along with the detailed CV / As per the Norms.

NON TEACHING POSITION RECRUITMENT 2021 | FACULTY TICK

📅 Date of Advertisement: 11-05-2021


🏢 NAME OF THE INSTITUTION

KAVAYITRI BAHINABAI CHAUDHARI NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY, JALGAON – NON TEACHING POSITION RECRUITMENT 2021


🏫 ABOUT INSTITUTION

The Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon (Formerly known as North Maharashtra University, Jalgaon) established on 15th August, 1990 under the Maharashtra Universities Act, XXIX of 1989, started its academic and administrative functioning from the academic year 1991-92. Within the span of 3 years, the University is recognized under section 2 (f) in 1991 and 12 (B) in 1994 under the University Grants Commission (UGC) Act, 1956. The jurisdiction of the University is extended over three districts i.e. Jalgaon, Dhule and Nandurbar, a pre-dominantly tribal and rural area of Khandesh region. The University was awarded with FOUR STAR grade in the year 2001, B grade with 2.88 CGPA in the year 2009 and A Grade with 3.11 CGPA in 3rd Cycle re-accreditation in year 2015 by National Assessement and Accreditation Council (NAAC), Bangalore.


Prescribed by Qualified Candidates for Contract Appointment under Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Jalgaon

Application in the prescribed format, educational qualification, experience, appointment period, working department, other instructions etc. Details are as follows: –

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठांतर्गत कंत्राटी पध्दतीने नियुक्ती करण्यासाठी अर्हताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंदर्भात मुलाखतीचे वेव्ठापत्रक विद्यापीठाच्या Website वर प्रसिध्द करण्यात येईल.

विहित नमुन्यातील अर्ज, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, नेमणूक कालावधी,कामकाजाचा विभाग, इतर सूचना इ. तपशिल खालीलप्रमाणे.

💼 DESIGNATION / JOB POSITION

 • Officer on Special Duty
 • Executive on Special Duty
 • Officer System Analysts (SAP Technical Expert)
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)
 • समनयक
 • संशोधन सहायक / तंत्रज्ञ
 • ग्रंथालय सहायका लायब्ररी ट्रेनी
 • ट्रेनिंग अण्ड प्लेसमेंट ऑफिसर
 • केंद्र स्वयंसेवक (वरिष्ठ)

🎓 QUALIFICATION & EXPERIENCE / REQUIREMENT

 • Officer on Special Duty
  • Chartered Accountants (CA) Final or ICWA Final or Certified Management Accountant (CMA) Final
   • Completed 3 years Article ship in SAP environment with reputed CA Firm
 • Executive on Special Duty
  • Chartered Accountants (CA) – Appeared to Final or ICWA Appeared to Final
   • Competed 3 years Article ship in SAP environment with reputed CA Firm
  • BA/MBA Finance or M. Com. (Taxation)
   • More than 2 years in SAP environment firm having turnover above 100 crores
 • Officer System Analysts (SAP Technical Expert)
  • ME (Com. Sci. or IT)/M.Sc. (Com. or IT) or MBA Systems SAP Certified for FICO/ABAP/ Or Hands on experience for More than 5 years in SAP Techno-functional work in any firm having turnover above 100 Crores
 • कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)
  • मान्यताप्राप्त. विद्यापाठाची विद्युत अभियांत्रिकी पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. अथवा विद्युत अभियांत्रिकी पदविका परीक्षा प्रथम श्रेणी अथवा ए ग्रेड मध्ये उत्तीर्ण. संगणक अहतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक.
  • शैक्षणक / औद्योगिक / शासकीय संस्थेमधील प्रत्यक्ष विद्युत विभाग व पर्ववेक्षण तसेच दैनंदिन कामाचे पर्ववेक्षण, पत्रव्यवहार व करारनामे, अंदाजपत्रके तयार करणे इत्यादीचा किमान तीन वर्षाचा अनुभव आवश्यक. उमेदवाराचे वव किमान २५ वर्ष व कमाल ४० वर्ष असावे तसेच आवश्यक तेथे सेवानिवृत्त कर्मचान्यांचा विचार झाल्यास उच्चतम वबयोमर्यादेची अट लागू नाही.

🏆 SALARY / REMUNERATION / PAY SCALE

 • Officer on Special Duty 40,000/-
 • Executive on Special Duty 30,000/-
 • Executive on Special Duty 20,000/-
 • Officer System Analysts (SAP Technical Expert) 40,000/- or 25,000/- (Part time)
 • Junior Engineer (Electrical) 20,000/-
 • Coordinator 10,000/-
 • Research Assistant / Technician 16,000/-
 • Library Assistant Library Trainee 8,000/-
 • Training and Placement Officer 24,000/
 • Center Volunteer (Senior) 12,000/-

💺 JOB LOCATION

Jalgaon, Maharashtra


📝 HOW TO APPLY

Applicants should apply in the prescribed application format of this University only [available on website: www.nmu.ac.in]

उमेदवारांनी जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे विहित नमून्यातील अर्ज आवश्यक त्या दस्तऐवजांच्या मुव्ठ साक्षांकीत प्रतींसह recruitment@num.ac.in या ई-मेलवर दि. २०/०५/२०२१ सायंकाढ्छी ५.०० बाजेपर्यत पाठविण्यात यावेत. बिहित दिनांकानंतर प्राप्त अर्जाचा विचार करता येणार नाही, याची कृपया नोंद घ्याबी.

उपरोक्त पदांच्या मुलाखतीचे वेव्ठापत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थव्टावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

 1. अर्जदाराने अर्जावर स्वतःचे नजीकच्या काव्ठात काढलेले पासपोर्ट आकाराचे रंगीत छायाचित्र चिकटबून स्वसाक्षांकित करावे.
 2. सदर पदासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक राहील.-
 3. भरती प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी व सेवकांवर उमेदवाराने कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास अशा उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात येईल.
 4. अर्जासोबत सर्व प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती साक्षांकित करून जोडणे आवश्यक आहिे.
 5. मुलाखतीसाठी अर्जदारांना स्वखर्चाने उपस्थित राहावे लागेल.
 6. उमेदवाराचे वय किमान २५ वर्ष व कमाल ४५ वर्ष असाबे. तसेच आवश्यक तेथे सेवानिवृत्त कर्मचान्यांचा विचार झाल्यास उच्चतम वयोमर्यादेची अट लागू नाही.
 7. उमेदवाराने अर्जात व अर्जासोबत दिलेली माहिती व कागदपत्रे खोटी असल्याचे किंवा खरी माहिती दडबून ठेवल्याचे निवड प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर किंवा नियुक्तीनंतर कोणत्याही क्षणी निदर्शनास आल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी/ नियुक्ती तात्काव्ठ रद्द करण्यात येईल.
 8. अर्जाची स्विकृती किंवा तो नाकारणे याबाबत विद्यापीठामार्फत कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात येणार नाही.
 9. जाहिरातीतील नमूद पदे भरणे किंवा न भरणे याचा हक्‍्क विद्यापीठाने राखून ठेवला आहे.
 10. विद्यापीठ प्रशासनास आपल्या कामाचा कालावधी, कामाचे स्वरुप व कामाचे स्थान यात बदल करण्याचे अधिकार राहतील.
 11. वरील पदावर करावयाची नेमणूकही पुर्णतः कंत्राटी स्वरुपाची असून, निवड झालेल्या उमेदवारास विद्यापीठाच्या सेबेत हक्क सांगता येणार नाही.
 12. नियुक्त उमेदबारास कोणतीही आगाऊ सूचना व कारण न देता कामावरुन कमी करण्याचा अथवा त्यांची सेवा खंडित करण्याचा अधिकार विद्यापीठास राहील.
 13. प्रतिमाह मोबदल्याबाबत कोणतीही तक्रार ग्राह्म धरली जाणार नाही.
 14. उमेदवाराची निवड झाल्यानंतर विद्यापीठात रुजू होण्यापूर्वी रूपये १००/- च्या गैरन्यायिक मुद्रांकावर विहित नमुन्यातील करारनामा लिहून देणे बंधनकारक राहील, त्याशिवाय कामावर रुजू करून घेतले जाणार नाही.
 15. नियुक्त झालेल्या उमेदवाराचे नियुक्ती कालावधीत कामाचे मुल्यमापनात त्याचे काम समाधानकारक असल्यास पुनर्नियुक्तीबाबत विचार करण्यात येईल.

📅 IMPORTANT DATE

last date for receipt of application submission is on or before 20/05/2021 by 5.00 p.m


📫 CONTACT INFORMATION

🌐 WEBSITE

Click Here

📠 PHONE NUMBER

+91-0257- 225725


📌 ADDRESS FOR COMMUNICATION

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University, Umavi Nagar, Jalgaon, Maharashtra 425001, INDIA


📣 OFFICIAL SOURCE / REFERENCE

Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University invites applications from eligible candidates for Dean / Director / Finance and Accounts Officer/ Registrar positions


Copyrights © 2021 Facultytick 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

🔔Get Free Job Alerts in Your Email – Subscribe Now

You will not be charged to receive job alerts in your Email. It’s totally FREE. Why wait subscribe it now.

To get daily free job alert for all Government Teaching jobs, Private Teaching Jobs, Research Jobs, Conference, Workshop, FDP Details in your Email, enter your email below.

Disclaimer: Faculty Tick tries to keep the information on its website accurate and up-to-date. However, we cannot guarantee that information may always be up-to date. But We try to ensure that the information we post on facultytick.com is accurate.
If you see something on the website that needs correction or updation in webpage, please send an e-mail to info@facultytick.com.
If you require any more information or have any questions about our site’s disclaimer, please feel free to contact us by email at info@facultytick.com

RELATED TAG

MOST POPULAR

LATEST POST

More

  MONTH WISE POST